ENERJİ DANIŞMANLIĞIENERJİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 9. Maddesinde şunları söylemektedir:

Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanlar arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

HMC PROFESSIONAL
Bu kapsamda ticari ve hizmet binalarına enerji verimliliği, enerji yönetim sisteminin kurulması, enerji verimliliği etütlerinin yapılması, enerji verimliliği farkındalık eğitimlerinin verilmesi, enerji verimliliği ile ilgili profil belirleme çalışmaları gibi konularda işletmelere destek olmak amacıyla, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM)'nden sertifikalı "Enerji Yöneticisi" ve/veya Enerji-Etüt Proje Yöneticisi sertifikalı uzman mühendislerimizle danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR ?

Binaların enerji tüketimini gösteren belgeye enerji kimlik belgesi denir. Diğer bir ifade ile Binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder.ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL DÜZENLENİR ?

Mevcut veya Yeni Binanıza ait Mimari Proje, Isı Yalıtım Projesi, Aydınlatma Projesi, Mekanik Tesisat Projeleri üzerinden; Binanızın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemleriyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı, Yenilenebilir Enerji Kullanımı v.b. teknik bilgileri, toplarız. Elde ettiğimiz bu bilgiler ışığında BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamalarını yapar ve Enerji Kimlik Belgenizi üretiriz.

Enerji Kimlik Belgeniz üç nüsha olarak verilir; Bir tanesi bina girişinde görünür bir yere asılır, bir tanesi bina yönetimi/bina sahibi yada enerji yöneticinize, bir tanesi de binanızın bağlı bulunduğu İlçe Belediye İmar Müdürlüğüne teslim edilir. Binanızın ısı yalıtımı ile ilgili uygulamalarını yaptırırken Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeniz doğru bir yalıtım yapmanıza yardımcı olur.

HMC PROFESSIONAL
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Binalarda alım satım ve kiralama işlemlerinde binanın EKB’ye sahip olması binanın değerini artırır.

Enerji Kimlik Belgesi bir binanın tamamı ya da isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı düzenlenebilir.

Genel olaral Enerji Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz
hizmet başlıklarını şu şekilde sıralandırabiliriz:

  1. ENERJİ KİMLİK BELGESİ
  2. ENERJİ DANIŞMANLIĞI
  3. VERİM ARTIRICI PROJELER
  4. ÖLÇÜM HİZMETLERİ
  5. YALITIM DANIŞMANLIĞI

Sizleride referanslarımız arasında görmek istiyoruz.
HMC Professional markasının ayrıcalıklı hizmetlerinden
yararlanmada geç kalmayın.