Aidat ve Muhasebe Hizmetleri


Şeffaf yönetim, takipçi sistem

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca  site bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması.  Tüm gelir ve  giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların hukuk birimine havale edilmesi.  Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında  yıllık faaliyet raporları ve mali raporların Genel Kurul’a sunulması.

Detaylar:
Aidat Takip ve Muhasebe hizmetleri kapsamında HMC BİNA&SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ olarak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

•    İşletme bütçesinin hazırlanması,
•    Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,
•    Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
•    Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,
•    Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
•    Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
•    Personel maaşlarının ödenmesi,
•    Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
•    Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
•    Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
•    Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
•    Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması
•    Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması vb. hizmetler.

Teknik Hizmetler


Zamanında bakım, uzman kontrol

Su deposu, hidrofor, jeneratör, yakıt tankı, asansör, makine daireleri, santral ve telefon sistemleri, merkezi sistem dahili telefon, merkezi TV anten sistemi, merkezi uydu sistemi, klima sistemleri, paratoner sistemi, yaygın alarm sistemi, yüzme havuzları, çevre aydınlatma sistemi, spor tesislerinin aydınlatma sistemleri, otomatik giriş bariyerleri, kapı zilleri, otomatları, blok aydınlatmaları, ortak alanlardaki; soyunma odaları, duşlar, tuvaletler, su tesisatı, spor salonları ve donanımları, oturma grupları ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım kısaca sitedeki tüm teknik sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması.

Detaylar:
Teknik çalışmalarda en önelim unsurlarda biri de havuzlardır. Havuz bakımındaki yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine ve havuzda bakteri üremesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzlarının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için aynı hassasiyetle bakımlarının da yapılması gerekir. Bu hizmet, havuz ile ilgili her türlü bakımın detaylı ve profesyonel kişilerce yapılacak bir hizmeti kapsar.

•    Filtrasyon sistemi kontrolü
•    Filtrasyon pompasının temizlenmesi ve bakımı
•    Havuz dip temizliği ve süpürülmesi
•    Havuz yüzeyindeki yabancı maddelerin temizliği
•    Savak kanallarının ve ızgaralarının temizliği
•    Tüm su alma, boşaltma ve devir daim tesisatlarının kontrolü
•    Havuz suyu kimyasallarının uygun metotlarla havuz suyuna karıştırılması
•    Havuz suyu kimyasal değerlerinin ölçümü, vb hizmetler

Diğer teknik çalışmaların ise ana başlıkları:
•    Su deposu, hidrofor tesisi,
•    Jeneratör ve yakıt tankı,
•    Asansörler ve çatı arası makine daireleri,
•    Santral ve telefon sistemleri,
•    Merkezi sistem dahili telefon,
•    Merkezi TV anten sistemi,
•    Merkezi uydu sistemi,
•    Klima sistemleri,
•    Paratoner sistemi, yaygın alarm sistemi,
•    Yüzme havuzları ve bu havuzların makine daireleri ve içindeki donanım,
•    Çevre aydınlatma sistemi,
•    Spor tesislerinin aydınlatma sistemleri,
•    Otomatik giriş bariyerleri,
•    Kapı zilleri, otomatları,
•    Blok aydınlatmaları,
•    Ortak alanlardaki soyunma odaları, duşlar, tuvaletler,
•    Ortak alanlardaki tüm su tesisatı,
•    Su depoları,
•    Spor salonları ve donanımları,
•    Ortak alanlardaki oturma grupları,
•    Ortak alanlarda ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım (kapılar, pencereler vs.)
•    Yönetim ofisi ve tüm müştemilatı ile donanımları,
•    Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm teknik benzer sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması,Peyzaj Bakım Hizmetleri

Huzurlu alan, düzenli görünüm

Yeşil alanların sulanması. Yeşil alanlarda bulunan çimlerin biçilmesi, yabani otların ayıklanması.  Peyzaj alanındaki ağaçların budanması. Yeşil alanların gübreleme işlemlerinin yapılması. Peyzaj alanlarına mevsime uygun olarak bitki ve çiçeklerin dikilmesi.  Peyzaj alanlarının tüm bakımsal işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

Haşerelerle (sivrisinek, karasinek, kene, böcek, fare vb.) mücadele edilmesi. Yeşil alanlar, otoparklar, çatı katları, merdivenler, sığınaklar gibi tüm ortak alanların ilaçlanması. Peyzaj alanlarının sitenin görsel yüzü olmasının temini. Peyzaj alanlarının uygun dizaynı ile site prestijinin artırılması.

 

Hukuki Hizmetler

Adaletli hizmet, yasal çözüm

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.

Detaylar:
Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.  Bu kapsamda HMC SİTE&BİNA YÖNETİM tarafından aşağıdaki hukuki hizmetler verilmektedir.

 • İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68. maddesinde belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,
 • Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması
 • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler.

 

İdari İşler Hizmetleri


İDARİ İşler hizmetleri kapsamında HMC  BİNA&SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir…     
                          
Doğru hedef, doğru adım..

 • Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
 • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması, İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması, (baret, emniyet kemeri, özel elbise vb.
 • Personelin sürekli eğitiminin yapılarak, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması,
 • Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanmasıve site yönetimine sunulması,
 • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması, onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması,
 • Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi, denetim raporların site yönetimine sunulması,
 • Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması,
 • Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle, bağımsız bölümlerden gelen arıza, şikayet ve istek kayıtlarının tutulması, arıza ve şikayetlerin giderilmesi, yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi,
 • Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun, itina ile kullanılmasının sağlanması vb hizmetler.

 

Temizlik Hizmetleri


Dairelerden günlük çöp ve diğer evsel atık toplaması. Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin, atıkların toplanması ve tasnifi, çöp konteynerlerinin ve mahallinin temizliğinin yapılması. Ortak mahallerde bulunan; asansörler,  merdiven ve korkuluklar, posta kutuları, girişler, bodrum kat, depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri, otoparklar, duş ve WC’ler, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları, genel dinlenme alanları, spor alanları, havuzlar, yönetim binası ve müştemilatı, yeşil alanlar, banklar, çöp kutuları, peyzaj alanları ve siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information

Gaziantep Merkez Şube:
Binevler Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvari
109/A (Shell Petrol Karşısı) Şahinbey /Gaziantep


Kilis Merkez Şube:
M.Rıfat Kazancıoğlu Mh. Mevlana Cd. No:11/1


Ranking bookmakers sites
Free Themes | bigtheme.net